ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (a továbbiakban: DIA) az Alapító Okiratban rögzített közérdekű céljai és ezen célok szerinti tevékenysége végzése során, valamint a www.i-dia.org weboldalain és annak aloldalain, továbbá minden tulajdonában lévő regisztrált domainjén elérhető szolgáltatások nyújtása során adatokat kezel.
A DIA vagy „Adatkezelő” az adatkezelésével kapcsolatban magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az adatkezelés által érintetteket.

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja követőinek, együttműködő partnereinek és ügyfeleinek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalaink, akár más online felületeinken keresztül, vagy rendezvényeinken személyesen az Ön hozzájárulásával Önre vonatkozóan gyűjtünk, tárolunk, kezelünk a törvényben meghatározott módon.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: a) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk; b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv Harmadik rész; c) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) d) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Adatkezelési alapelvek

Személyes adatokat a DIA a GDPR rendelet 6. cikkében felsorolt jogalapok alapján kezel.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá meghatározott ideig lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek; c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt jogszabály lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

KIK VAGYUNK?

A DIA, MINT ADATKEZELŐ

Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett közhasznú alapítvány:

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 43-45. 5/6., Magyarország; nyilvántartási szám: 07-01-0000550).

A DIA képzéseket, szakmai eseményeket, konferenciákat, szervez és rendezvényeket bonyolít le. A teljes tevékenységi és program/projekt portfólióink, célunk és küldetésünk, az Alapítvány tevékenysége honlapunkon részletesen elérhető.

 

KAPCSOLATTARTÁS

A DIA (Adatkezelő) adatai és elérhetősége

Az Adatkezelő adatai:

Név: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 43-45. 5/6.
Adószám: 18489554-1-41
Nyilvántartási szám: 07-01-0000550
Honlap: www.i-dia.org.
Elektronikus elérhetőség: hellodia@i-dia.org
Telefonos elérhetőség: +36 30 962 5544

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, mivel a DIA nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel ezért az alábbiakban megadott címre küldött levélben forduljon hozzánk alábbi elérhetőségeinken: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 1063 Budapest, Bajnok utca 13.

Postai úton: vagy elektronikus úton: hellodia@i-dia.org

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK? A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, esetlegesen szerződéskötéshez szükséges egyéb személyes adatai.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? A honlapunkon, eseményeinken papír alapon, e-mailen vagy jelentkezési-/regisztrációs- kérdőíven keresztül gyűjtjük az Ön személyes adatait, kizárólag az Ön hozzájárulásával.

MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség/tevékenysége teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A DIA, mint Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a DIA projektjeinek megvalósítása,  valamint az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt cél szerinti közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében történik.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

  • az érintettek jelentkezése a regisztrációhoz kötött eseményekre, konferenciákra, képzésekre, találkozókra (név, születési hely, dátum, emailcím)
  • az érintett tájékoztatása a DIA szakmai tevékenységéről, eseményeiről, szolgáltatásairól, képzéseiről szóló hírlevelek küldése révén (név, emailcím)
  • az érintett amennyiben önkéntesnek/gyakornoknak jelentkezik a kapcsolattartás és szerződéskötés és a jogviszony megvalósítása érdekében (név, emailcím, születési adatok, adóazonosító, esetleg telefonszám)
  • amennyiben az adatszolgáltató munkajogviszonyt létesít, (beleértve önkéntesek, gyakornokok), a kapcsolattartás és szerződéskötés és a jogviszony megvalósítása érdekében (név, emailcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ, esetleg telefonszám)
  • Az érintettel folytatott kommunikációra például önkéntes felhívás (név és elérhetőség, esetleg érdeklődési kör/szakértelem/iskolai végzettség)
  • szolgáltatás igénybevétele/nyújtása esetén számlázás, fizetések kezelése, kintlévőségek érvényesítése (Szerződéskötéshez vagy számlázáshoz szükséges adatok, nevesítve: név, székhely, adószám, cégjegyzék/nyilvántartási szám, fizetési és banki adatok, képviselő neve, titulusa, esetleg emailcím és telefonszám)

 

KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Bizonyos esetekben a személyes adatok különleges kategóriáit, így az egészségi állapotra vonatkozó adatokat is kezelnünk kell (különleges személyes adatok), például amikor Ön különleges segítséget igényel tőlünk és/vagy a repülőtér üzemeltetőjétől (úgymint oxigén biztosítása), vagy amikor biztonsági okokból a repülési alkalmasságáról tájékoztat minket (például, ha Ön állapotos, vagy az allergiájáról tájékoztat minket).

Az Ön különleges személyes adatainak kezeléséhez meg kell szereznünk az Ön kifejezett hozzájárulását, ellenkező esetben lehet, hogy nem tudjuk nyújtani a kért szolgáltatásokat. Felhasználhatjuk adott esetben az Ön különleges személyes adatait jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, illetve a kötelező jogi előírásoknak való megfelelés biztosításához. A tőlünk igényelt szolgáltatások teljesítése során a kötelező jogi rendelkezések miatt szükség lehet arra, hogy az Ön különleges személyes adatait külső felekhez továbbítsuk, akár az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre is.

 

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Mint Adatkezelők (DIA) csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeljük az alábbiakban meghatározott célokból, a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően:

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat fentebb megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, a tevékenység pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

  1. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) (GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, de továbbra is az Ön hozzájárulása alapján fognak történni. vagyis az ilyen adatkezelési

Az adatszolgáltatók/érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak az eseményekre, hírlevélre, képzésre, azokon önként vesznek részt.

 

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő 8 (nyolc) év. Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (beleértve a hírlevélre történő feliratkozást is) a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Amennyiben fentiektől eltérő kikötés miatt ettől el kell térnünk (pl. hazai vagy nemzetközi pályázat adatkezelési és megőrzési előírásai), arról minden esetben előre és külön tájékoztatjuk.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A DIA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A DIA a személyes adatokat az alábbi helyeken tárolja:

  • a Google Drive (Google LLC, Alphabet Inc., Kalifornia, Egyesült Államok) felhőalapú privát tárhelyén tárolja, amely tárhelyhez a DIA munkatársai férhetnek hozzá,
  • a DIA irodájában (1063 Budapest, Bajnok utca 13.) található számítógépeken és más (papír alapú) adatmegőrzési helyeken, amelyekhez a DIA munkatársai férhetnek hozzá.

A személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A DIA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A DIA az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

A DIA a kezelt személyes adatokat bizonyos, előre meghatározott esetekben harmadik személyeknek továbbíthatja jogi kötelezettségének (amely jogszabályi, illetve támogatási szerződéseken és pályázati kötelezettségeken alapuló szerződéses kötelezettséget jelent) eleget téve. Az adattovábbítás tényéről és címzettjéről minden esetben előre tájékoztatjuk az érintetteket, akiktől személyes hozzájárulást is kérünk. A DIA az adattovábbítás során garantálja a személyes adatok védelmét, megfelelő biztonságát és integritásának sértetlenségét.

 

 

 

2021-04-08T21:30:34+00:00